7 Şubat 2014 Cuma

Araç Değer kaybı Yargıtay Kararları


T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/7114
K. 2004/1613
T. 23.2.2004
• MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Aracın Kaza Sonucu Davacıya Ait Araca Verdiği Hasar Nedeniyle )
• SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Aracın Onarım Süresince Çalıştırılmamasından Kaynaklanan Kazanç Kaybının Trafik Sigortası Kuvertürü Dışında Kalması )
• DEĞER KAYBI ( Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Sigorta Teminatı Kapsamında Kalması )
• ONARIM SÜRESİNCE KAZANÇ KAYBI ( Trafik Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalması-Bu Kalemden Sigortacının Sorumlu Tutulamaması )
6762/m.1301
ÖZET : Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan "kazanç kaybı", trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen "değer kaybının" sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayalı hüküm kurulması ve davalı sigortacının, "kazanç kaybı" nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması bozmayı gerektirmiştir. www.aracdegerkaybi.net

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 6.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09.04.2003 tarih ve 2002/424 - 2003/387 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı sigorta şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: 
www.aracdegerkaybi.net
KARAR : Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı bulundukları aracın çarpması sonucu, müvekkiline ait aracın ( 134.384.849.- )TL hasara uğradığını ileri sürerek, anılan meblağın olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir. 
www.aracdegerkaybi.net
Davalılar, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı sürücünün % 100 oranında kusurlu bulunduğu, davacının ( 31.210.863.- )TL hasar bedeli, ( 100.000.000.- )TL kazanç kaybı olmak üzere toplam ( 131.210.863.- )TL talep edebileceği gerekçesiyle, davanın anılan meblağ üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
www.aracdegerkaybi.net
Kararı, davalı İ. Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir. 

Dava, haksız fiilden kaynaklanan alacağın tazmini istemine ilişkindir. 

Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan "kazanç kaybı", trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen "değer kaybının" sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması ve davalı zorunlu trafik sigortacısının, "kazanç kaybı" nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 
www.aracdegerkaybi.net
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı sigortacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

9 Ocak 2014 Perşembe

Önemli Duyuru

Duyurumuz özellikle FİLO ve ARAÇ KİRALAMA şirketlerinedir: Son 2 yıl icinde kaç aracınız hasarlandi? Yani ne kadar zararınız var? Trafik kazasında düşünmeniz gereken yalnızca hasar masrafının ödenmesi değil, deger kaybının tazmin edilmesidir.Arabanıza mı çarptılar? Aracınız ne kadar deger kaybetti arayın eksperlerimiz ücretsiz yardımcı olsun!http://www.aracdegerkaybi.net/

7 Ocak 2014 Salı

ZAMAN ERİYOR PARALARINIZ DA ERİMESİN

Duyurumuz özellikle FİLO ve ARAÇ KİRALAMA şirketlerinedir: Son 2 yıl icinde kaç aracınız hasarlandi? Yani ne kadar zararınız var? Trafik kazasında düşünmeniz gereken yalnızca hasar masrafının ödenmesi değil, deger kaybının tazmin edilmesidir.Arabanıza mı çarptılar? Aracınız ne kadar deger kaybetti arayın eksperlerimiz ücretsiz yardımcı olsun! http://www.aracdegerkaybi.net/

30 Aralık 2013 Pazartesi

MASRAFLARI ŞİRKETİMİZCE KARŞILANIYOR !Tüm Türkiye'de !

Kaza sonrası değer kaybı ve araçtan yoksun kalma tazminatınız ile ilgili bizim aracılığımızla yapacağınız tüm işlemlerin MASRAFLARI ŞİRKETİMİZCE KARŞILANIYOR !
www.aracdegerkaybi.net